Madonna - 08. Shanti/AshtangiMadonna - 08. Shanti/Ashtangi
Shanti/Ashtangi

Madonna

Ray Of Light [1998]Lyrics:

Vunde gurunam caranaravinde

Sandarsita svatma sukhavabodhe

Nihsreyase jangalikayamane

Sansara halahala moha santyai

Hala hala

Ahahu purusakaram sankha cakrasi

Ahahu purusakaram sankha cakrasi

Dharinam dharinam sahasra sirasam

Dharinam dharinam sahasra sirasam

VandeOm Shanti, Om Shanti

Shanti shanti

Shantay Om (x2)

Share:
| More0 comments:

Post a Comment

Just Uploaded!